สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

         ผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือ  นายจักรพันธ์     ไพบูลย์    ได้เล็งเห็นว่าโรงเรียนเอกชนในอำเภอธัญบุรี  นั้นไม่เพียงพอแก่ความต้องการของชุมชน  จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนรังสฤษฏ์ขึ้น  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2538  จำนวนพื้นที่  4  ไร่  แบ่งเป็นฝั่งประถมศึกษา 2 ไร่  ฝั่งการศึกษาปฐมวัย  2 ไร่  โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่  20  ซอยปทุมธานี  12  แยก  12  ถนนรังสิต  -  ปทุมธานี   ตำบลประชาธิปัตย์   อำเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี  อยู่ในเขตเทศบาลเมืองรังสิต  เจ้าของโรงเรียน  คือ  นาย จักรพันธ์   ไพบูลย์  ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาต  พร้อมทั้งเป็นผู้จัดการโรงเรียนด้วยมี  ดร.สมศักดิ์   ศรีมาโนชน์   เป็นครูใหญ่ 

 

          เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา  2539  รับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  ซึ่งเป็นนักเรียน     ไป – กลับ ซึ่งต่อมาปี  พ.ศ.  2541  คณะกรรมการโรงเรียนเห็นพ้องต้องกันว่า  การใช้ภาษอังกฤษเป็นสื่อในการสอนจะเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนที่จะให้โรงเรียนดำเนินการสอนในรูป  English  program  เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรของประเทศ  โรงเรียนจึงขออนุญาต เปิดโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อโรงเรียนว่า  Rungsarith  Bilingual  School  โดยใช้ครูชาวต่างชาติและครูไทยที่มีคุณวุฒิเหมาะสม  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา  2543  โดยเริ่มทำการสอนชั้นอนุบาล 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อเนื่องปีละชั้น

  

            ต่อมา  นายจักรพันธ์   ไพบูลย์   สุขภาพไม่ค่อยดี   มีโรคประจำตัวต้องพบเเพทย์เพื่อรักษาตัวอยู่เป็นประจำ  พญ. นลินี   ไพบูลย์  จึงรับหน้าที่เข้ามาดูแลบริหารงานโรงเรียน  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนแทนในปี  พ.ศ.  2548  และมีนางเพ็ญสิริ   สมเสียง   เป็นครูใหญ่  และในปีเดียวกัน  โรงเรียนได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ขอความเห็นชอบที่จะเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน  จากหลักสูตร  English   program   เป็นหลักสูตรสามัญที่เน้นภาอังกฤษแบบ   Intensive   Course   เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา   ที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเห็นชอบตามที่โรงเรียนเสนอ   โรงเรียนจึงได้ทำหนังสือขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต  2   ด้วยเหตุผลที่ว่า  จากการประเมินผลการเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ  เพราะโรงเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนดังกล่าว   นักเรียนจึงมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษแตกต่างกัน    มีการเปลี่ยนแปลงครูชาวต่างชาติบ่อย  การเรียนการสอนจึงไม่ต่อเนื่อง   หลังจากเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้ว   พบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้น  นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  รุ่นแรก  สามารถคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนรัฐบาลได้หลายคน

  

          สภาพปัจจุบัน  โรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (อายุครบ 2 ขวบ ก่อน 16 พฤษภาคม ของปีที่จะเข้าศึกษา) ชั้นปฐมวัย คือชั้นอนุบาล 1(อายุครบ 3 ขวบ ก่อน 16 พฤษภาคม ของปีที่จะเข้าศึกษา)  – ชั้นอนุบาล 3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  พ.ญ.นลินี  ไพบูลย์ ผู้ได้รับอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน มีความมุ่งมันและตั้งใจจริง ที่จะให้โงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ผู้ปกครองนักเรียนไว้ใจ เชื่อมั่นที่จะส่งบุตร-หลาน มาเข้าเรียน จึงได้มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องเรียน และสภาพภายในโรงเรียนอย่างมากมาย โดยเฉพาะด้านสวัสดิการของนักเรียน โรงเรียนเน้นคุณภาพของอาหารกลางวัน อาหารว่าง และมีอาหารเช้าดูแลเด็กทุกคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารมากจาบ้าน เสริมกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยมีบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ เข้ามาดูแลช่วยเหลือทั้งกิจกรรมและค่าใช้จ่าย