สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การเรียนการสอน : ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรพี่ประถม

     โรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษาเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสามัญเน้นภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ในระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑-๓) และระดับช่วงชั้นที่  ๒  (ป.๔ -ป ๖ ) ในการจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษานั้นโรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา

     ได้นำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาเป็นหลักสูตรแกนกลางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งได้นำข้อมูลจากแผนพัฒนาโรงเรียน ระยะ ๓ ปี  ฉบับที่ ๒  ตั้งแต่ปีการศึกษา      ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  โดยนำ ปรัชญาโรงเรียน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒   มาประกอบการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษาเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนการด้านความรู้ การปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และกระบวนการเรียนรู้จากมาตรฐานการเรียนรู้ โดยบูรณาการสภาพปัญหาของชุมชนท้องถิ่น สถานการณ์ปัจจุบัน ภูมิปัญญาไทย อีกทั้งยังนำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ในการจัดทำหลักสูตร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ให้ผู้เรียนทำกิจกรรม ฝึกปฏิบัติจริง อันจะนำไปสู่การค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองได้อย่างแท้จริง

    หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษาฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1และช่วงชั้นที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครองและส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นและประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อระดับปฐมวัยและประถมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างหลักสูตร ให้เหมาะสมต่อผู้เรียน

โดยหลักสูตรจะเน้นภาษาอังกฤษโดยจะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าปกติ
ถ้าเป็น ป.1-3 ภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง ครูชาวต่างชาติ 2 ครูไทย 3
ป.4-6 ภาษาอังกฤษ 6 ชั่วโมง ครูต่างชาติ 2 ครูไทย 4
มีเรียนภาษาจีนเพิ่มสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ในระดับอนุบาล 1- ป.3 , 2 ชั่วโมง ใน ป.4-6