สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ห้องเรียนอนุบาล หลักสูตรไฮสโคป

หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนรังสฤษฏ์สองภาษา เป็นหลักสูตร High Scope เสริมภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นกระบวนการเรียน การสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะด้าน การคิด และการปฏิบัติ โดยมี การวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน (plan-do-review)