สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

หลักสูตรระดับประถมศึกษา

เป็นหลักสูตร Intensive English Pogram. เรียนวิชาหลักตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา เสริมอังกฤษและภาษาจีน โดยในชั้น ป.1-3 เรียน ภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ป.4-6 เรียนภาษาอังกฤษ 6 ชั่วโมง/สัปดาห์...